" دهنت بوی گند می دهد".(توهین به ترک ها)

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


" دهنت بوی گند می دهد".

این چکیدۀ کثافتکاری این بار صدا و سیما در توهین به ترک هاست. دیالوگ های شرم آوری که بوی فاشیسم می دهد. آن هم با ادبیات کودکانه. سناریو اما با شیطنت تمام نوشته شده است.
ایران به مثابه یک هتل تصویر شده و دو ترک ( ترکها ) مهمان آن هتل اند اما شکایت دارند که هتل بوی گند میدهد. هتلدار مثلا از چرنده و پرنده همه چیز برایشان مهیا ساخته است اما ترکها ناراضی اند چون بوی گند هتل را برداشته است.
چرا هتل گند زده است؟
- " انگار یه اسب آبی توی اتاق ما آروغ زده است"
و جواب مهماندار " قارپوز" است. کلمۀ قارپوز و قارپوز کؤتویو به هنگام تحقیر و توهین استفاده می شوند.
دیالوگ فاشیسم ( مهماندار) : " اتاق شما رو به دریا باز می شود" ، " تختی که رویش می خوابید برایتان لالایی می خواند"، " حمامش نور افشانی می کند"...
دیالوگ ترک ها ( میهمانان ): " زهله م گئدیر اوتاغیزدان - بدم می آید از اتاقتان - "، " اتاقتان بوی گند می دهد" و ...
ترک ها حتی به روایت مهماندار دستشویی فرنگی را هم نمی شناسند. یعنی بویی از مدنیت نبرده اند.
مسئلۀ تست کردن بو نیز بسیار بی شرمانه نوشته شده و نمایش داده می شود.
هتلدار به پسر می گوید بچرخ و پسر به پدرش می گوید پدرجان این به من گفت بچرخ. پدر تعصبش گل کرده و می گوید خجالت بکش از پسرم چه می خواهی؟! این گفتگو در قالب زبان ترکی ارائه می شود. کاری بسیار موذیانه و کثیف.
بعدش هتلدار کشف می کند که دهن پسر ترک بوی گند می دهد! و البته توهین بیشرمانۀ دیگر اینکه هتلدار می گوید شما نباید با مسواک توالت شویی دندانتان را مسواک میزدید.
اما :
- دهنت بوی گند می دهد. یعنی زبانت و سخنت بوی گند می دهد.
- " دیشب فکر می کنم غذا از فاضلاب برایمان آورده اند". اشارۀ موذیانه به اینکه تولیدات فرهنگی ترکی گند و کثافت است.
- چندین بار ترک پدر از جایش برخاسته و اعتراض می کند که ما اینجا نمی مانیم و می رویم و هتلدار با اصرار می گوید باغیشلا. ببخش. اشاره به جدایی ترک ها...
بعدش هتلدار دهن پسر را ادکلن میزند.
فقط یک سئوال می خواهم بپرسم : چرا فرهنگ در تهران این روزها اینهمه گند می زند؟


  • [ ]