قابل توجه استاندار شهردار و مسولین محترم شهر زنجان

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


ائلشن زنگانلی:

یک ظهر جمعه بنا به شنیده ها راهی جمعه بازار زنجان شدم
چیزهایی دیدم که تمام وجودم به خود لرزید و درونم آتش گرفت با خود گفتم اگر مسئول این وضع بودم خودم را آتش می زدم
آقایان نامزد نمایندگی لطفا به عنوان یک ناظر مردمی از این مکان دعوت به عمل آورید
فروشندگان از شهرهای بیگانه(اکثرا کورد) مقداری آشغال آورده و تبدیل پول کرده و پول و سرمایه را از شهر خارج میکنند آیا این درد نیست؟
بعد از لحظه ای درنگ شاید مسئول محترم پاسخ دهد که مردم نخرند
اما آقای مسئول چرا باید زمینه را فراهم کنی تا بیگانه آت و آشغال را تبدیل پول کرده و به شهر خود برد و همچنان زنجان در عقب ماندگی به سر برد سالها بود که میگفتند مدیر بومی نداریم ومدیران غیر بومی دلشان با شهر و استان نیست ولی الان که جناب استاندار آقای انصاری است که از ایشان خواستاریم به وضع بازار روز رسیدگی کنند
اکراد کهنه فروش با استقرار مینی بوس هایی به عنوان اتاق پروو از هیچ گونه عکس العملی در قبال ..... خانوم های ... شهر دریغ نمیکنند آیا اینها درد نیست؟آیا این ها ناموس ما نیستند ؟چرا راه را برای وورود بیگانه هموار کردیم؟
آیا آمدن آنها به شهر ما کمک کرده یا ما باعث شده ایم بازاری ها از بی بازاری بنالند
مغازه دارها مغازه های خود را تخته کنند نقدینگی در شهر وجود نداشته باشد زنان برای پروو به داخل مینی بوس های بیگانگان بروند درد از این بزرگتر
اسم این کار چیست آقای مسئول
یا اینکه نقدینگی در شهر ما بسیار است
ویا اینکه با آمدن بیگانگان به شهر و اجاره کردن خانه های مجردی و..
درد....
درد..
و درد بسیار است
آقای مسئول تو مسول این کارهایی
آقای مسئول زنجان در آتش بازار روزتان می سوزد
چه کسی به داد زنجان می رسد
مسئولین
مردم
اصول گرایان
اصلاح طلبان
ویا...
خدا خودت به داد شهر شور و شعور حسینی برس!

  • [ ]