ببینین فارسی قویتره یا توركی

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
1. پارسی را بعنوان 33مین گویش زبان عربی پاس بداریم ، توركی را بعنوان دومین زبان قانونمند و توانمند دنیا ترك كنیم!
2. پارسی را با 60 میلیون متكلم پاس بداریم توركی را با 360 میلیون متكلم ترك بكنیم!
3.پارسی را با 2500 سال قدمت پاس بداریم توركی را با 7200 سال قدمت ترك بكنیم!
4.پارسی را با 4000 واژه ی اصیل پاس بداریم توركی را با 100000 واژه ی اصیل ترك بكنیم!
5.پارسی را با 60 تا 70 فعل اصلی پاس بداریم توركی را با 3500 فعل اصلی ترك بكنیم!
6.پارسی را با 350 فعل غیر اصلی پاس بداریم توركی را با 24000 فعل غیر اصلی ترك بكنیم!
7.پارسی را با 11 زمان فعلی پاس بداریم توركی را با 46 زمان فعلی ترك بكنیم!
8.پارسی را كه 7% از كلماتش ریشه دارند پاس بداریم توركی را كه 100% از كلماتش ریشه دارند ترك بكنیم!


9.پارسی را بعنوان زبان اقلیت مردم ایران پاس بداریم توركی را بعنوان زبان اكثزیت مردم ایران ترك بكنبم!
10.پارسی را با 6 آوا پاس بداریم توركی را با 9 آوا (كاملترین آوای خلقت)ترك بكنیم!
11.پارسی را بعنوان زبان محلی پاس بداریم توركی را بعنوان زبان بین المللی ترك بكنیم!
12.پارسی را بعنوان گلچینی از زبانهای دیگر پاس بداریم توركی را بعنوان شاهكار زبان و ادبیات بشری ترك بكنیم!
13.پارسی را بخاطر عدم كارایی كامپیوتری پاس بداریم توركی را بعنوان استاندارد پایه فونتیكی ویندوز ترك بكنیم!
14. پارسی را بعنوان زبان شعر پاس بداریم توركی را بعنوان زبان استاندارد ارسال دیتای رادارهای جهان ترك بكنیم!
15.پارسی زبان معدودی افغانی و تاجیك را پاس بداریم توركی زبان استاندارد یونسكو در اروپا و آمریكا را ترك بكنیم!
16.پارسی را با 97000 عنوان كتاب در دنیا پاس بداریم توركی را با 450000 عنوان كتاب در دنیا ترك بكنیم!
17.پارسی را كه هرگز خط نگارش نداشته پاس بداریم توركی صاحب اولین دومین و سومین خط بشری ترك بكنیم!
18. پارسی با 3 درجه صفت را پاس بداریم توركی با 5 درجه صفت را ترك بكنیم!
19.پارسی عاری از قوانین آوایی را پاس بداریم توركی با وقانین ملودیك بین اصوات و حروف را ترك بكنیم!
زبان توركی خود میتواند خویشتن را حفظ كند این پار سی است كه باید دست در دست هم آنرا پاس بداریم چرا كه باكوچكترین وزش بادی و كمترین غفلتی برای همیشه آنرا از دست خواهیم داد.

  • [ ]