كتیبه تـــوركــی نـــادر شاه افشار از پادشاهان تورك در كلات نادری

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


كتیبه تـــوركــی نـــادر شاه افشار از پادشاهان تورك در كلات نادری

این سنگ نوشته تــوركى معروف به كتیبه نادرى در مدخل در بند ارغون شاه در كلات نادرى ٬ ملك پدرى نادر (دره گز خراسان)٬ پیش از آبادی دربند قرار دارد.

اشعار به خط تركى – عربى ( ٢۴ بیت شعر تركی ۴ مصراع عربی) به سال ١١۵۵-١١۵٧ بر روى صخره بزرگى حك شده است

حكاك این كتیبه كم نظیر در تاریخ اسلامى و تركى دانسته نیست


  • [ ]