آیا واقعا كانل سهند (تبریز) یا كانال سبلان(اردبیل) یا كانال آذربایجان(اورمیه) یا كانال اشراق(زنجان) خود را مسخره كرده اند یا ملت را بی خرد در نظر گرفته اند ؟؟

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

الان داشتم كانال سهند نیگا میكردم مثلا داره توركی حرف میزنه!!! به شكل زیر:شهرداری منطقه یك در پی مسیر گشایی خیابان های ... و .... دی!
خیابان های ... و ... در منطقه دو توسط شهرداری مسیر گشایی اولدی!

آری ما هنوز هم بی خیال هستیم. ارمنی ها با ۱۵۰ هزار جمعیت شان مدرسه و دانشگاه و باشگاه ارمنی دارند و ما با جمعیت بیش از بیست میلیونی مان با هندوانه هایی كه فارس ها در بغل مان گذاشته اند مشغول هستیم. زبان بازان ایرانی با گذاشتن هندوانه هایی چون دلیرمردان آذری، مردم ولایت مدار آذربایجان، مردم انقلابی تبریز، تركها صاحب بازار تهرانند ، ترك ها حافظ مرزهای ایرانند، مردم متدین اردبیل و تبریز،..... حتی جسارت خودشناسی و توجه به هویت خوداش را هم ندارد. غالب درس خوانده هایمان در ورای شعارهای ایده آل های پوچ و سطحی مدرنیسم اش غرق شده اند و شعور و توان فكر كردن به حقوق ملی اش را ندارد یعنی آسیمله شده است حتی از فارس هم فارس تر شده است چون شخصیت اش را در قالب ایرانی-فارسی ساخته اند و الان ترس آن را دارد كه شخصیت اش عمراش خاطرات اش احساسات اش با ظهور هویت تركی-آذربایجانی اش داغون شود برای همین از فارس هم فارس تر شده است.
اغلب قشر عوام مان هم با دین، به فرمایید شام، من و تو ، .... سرگرم هستند. متدینین عوام مان فرصت سخن گفتن از حقوق ملی شان را ندارند چون دین آنان به آنان یاد داده كه حرف شنوی آ... باشند منتظر فتوایند آری عوام ما پیرو اند یعنی در مسیری خواهند رفت كه بگویند ...
فرزندان این جمعیت آسیمیله شده، بی خیال ، پیرو،.... هم در زندگی اجتماعی هم فردی هیچ غروری نخواهند داشت هیچ ارداه ای نخواند داشت، افق دیدشان كوتاه ، آرزوهایشان انتظاراتشان كوچك،.... خواهد بود چون آنان از اساس خودشان نیستند خودشان را انكار كرده اند خودشان را فراموش كرده اند

  • [ ]