قاعده زبان توركی بسیار نزدیكتر به انگلیسی می باشد ...

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


قاعده زبان توركی بسیار نزدیكتر به انگلیسی می باشد بطوریكه اگر یك تورك انگلیسی را به توركی معنی كند ترجمه ای به مراتب بهتر و دقیقتر نسبت به فارسی خواهد داشت.صفت در توركی و انگلیسی قبل اسم میاد ولی در فارسی برعكس.

مثال در معنی كلمه به كلمه :

cold water : سرد آب = سویوخ سو

my hand = من دست = منیم الیم

Long boy = دراز پسر = اوزون اوغلان

و هزاران مثال همانند این....

همچنین یك تؤرك لحجه ای با شباهت های بیشتر به یك انگلیسی زبان دارد و كلمات انگلیسی رو بهتر تلفظ می كند. در انگلیسی و اكثر زبانهای دیگر و همچنین تؤركی صداهایی وجود دارند كه در فارسی وجود ندارد برای همین فارس زبانها نسبت به تؤركها كار سختی را در یادگیری زبان انگلیسی دارند.

لغات فراوانی از تؤركی به انگلیسی راه یافته كه اینجا مجموعه ای بسیار كوچك جمع آوری شده

Injury = اینجی ( آسیب - صدمه )

Enjoy = اینجیمه ( لذت بردن )

Mammal = ممه لی ( پستاندار )

block = بؤلوك (تكه"بولمك"به معنی تكه تكه كردن بلوك،قطعه )

YOUNG = یانقی (جوان = كسی كه به همه چیز كنجكاو و در عطش باشد )

Automatic = اوتوماز ( بیكار نمی نشیند = اتوماتیك)

angry = آنقرماخ ( عصبانی شدن و با صدای بلند داد زدن )

Glow = قیلو ( قیلولاماخ = برق انداختن)

Caracul = قره قولاق ( سیاه گوش )

Horde = از كلمه تركی اردو

Select = سئچ ( انتخاب كردن)

Gun = قان ( چیزی كه خون به پا می كند = تفنگ )

Earth = یئر ( زمین )

Chibouk = چوبوق ( چپق = چوپوق وسیله ای برای استعمال دود حاصل از تنباكو)

Girl = قیز ( دختر )

Boy = بوی ( عموما به كسی كه دارای قد و قامت بلندی دارد گویند = پسر )

Book = بوك ( چیزی كه تا خورده = بوكمك = تا كردن )

Yoghurt = یوغورت ( ماست )

Tire = تیر (تایر )

Misty = میستی و میسماخ ( در خود فرو رفتن در انگلیسی به معنی مبهم و مه دار )

Deep = دیب ( یعنی عمیق )

Glee = گول ( شادمانی و هلهله )

Ox = اوكوز ( گاو نر )

Chop = چاپ (چاپباق به معنی بریدن و قطع كردن قطع كردن و بریدن )

Top = تپه ( نوك و سر )

Teeth = دیش ( دندان )

yord = یورت تركی قدیم به معنی محوطه و میدان جنگ حیاط

Yankee = "یه نگی" و "یه نی" ( به معنی جدید و تازه مردم دنیای جدید(امریكایی) )

furl = فورلانماق ( به معنی چرخیدن پیچیدن و بالا زدن )

Dialect = دیل و دئمك ( زبان و گفتن )

Belt = بئل ( به معنی كمر كمربند )

Yatagan = یاتاقان

Duck = اردك

Suk = سومور (مكیدن)

Change = چونگو ( چرخیدن = تغییر یافتن )

Pearl = پارلداماق ( درخشیدن مروارید )

Sweeper = سوپور (سوپور به معنی رفتگر --- سوپورگه = جارو)

Cyrcl = چرخ

Group = قوروپ ( تشكیل داده + گرد كرده --- قورماق به معنی تشكیل دادن )

Goose = غاز

Jackal = چاققال ( شغال )

Dawn = دان (معنی اول صبح فلق،نورصبحگاه )

Understand = آنناماخ ( فهمیدن --- آننادین = فهمیدی )

Chich = چیققیلا به معنی كوچك ( جوجه )

Candy = قند ( قند كلمه ای تركی است )

Garden = كه ردی ( به معنای باغچه كوچكی كه در حیاط خانه وجود دارد )

Duck = اؤردك ( اردك )

King = خان

Achy = آجی ( دردناك و درد آور – آجی به معنای تلخ )

Ail = آیر ( اییر ماق = جدا كردن ، مانع شدن )

Aim = آنیم ( آنناماق = دانستن فهمیدن )

Alderman = ائلدار ( كد خدا ، عضو انجمن شهر )

Me = من ( مرا ، به من )

Colt ـ كره اسب : واژة Colt با كره خیلی شبیه به نظر می رسد. به علاوه نام كوله كه نوعی اسب بوده است در پارسی، تركی و مغولی دیده می شود كه با كلمة كره بی شباهت نیست.

به كلمات زیر دقت كنید همگی با"سو"شروع میشودو به نوعی معنی كلمات با "آب" ارتباط دارند:

"سو" درتركی به معنی آب است:

------------------------------------------------

سوپ soup

باتلاق swamp

شنا كردن swim

عرق كردن sweat

شستن و بردن،جاروب كردن sweep

آب كف آلود suds

رفتگر sweeper

قو swan

طغیان اب swell

حركت موجی swig

حركت مارپیچ اب یا هوا swirl

با كهنه اب چیزیرا كشیدن swab

شیرجه رفتن روی چیزی swoop

چاه با انبار فاضل آب sump

غرق شده ، فرو رفته sunken

  • [ ]