قدرت زبان مادریمان (توركی) را ببینید(آنا دیلیمیزده گوجون گورون)- پسوند تركی «اق»

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن
اق"پسوندیست در تركی ** به سفیدهم آق می گوییم
رودخانه را اگر ایرماق ** چشمه را ولی بولاق می گوییم
ما به مرداب گلى باتلاق **كوچكش را باتاق مى گوییم
آدمی اگر چپی باشدسولچو ** چپدست را ولی سولاق مى گوییم

شخص گیج و نادان را مایماق ** دست و و پا چلفت را سالاق مى گوییم
كام دلبر خامه گون را قایماق ** گونه را ولی یاناق می گوییم
سقف كام و دهان را داماق ** لنگ لنگان را چولاق می گوییم
جلبك روی آب را زاباق ** كدو تنبل را قاباق می گوییم
خشكسالی را اگر قوراق ** زمهریر را سازاق می گوییم
شاخۀ درختان را بوداق ** سنبل گندم را باشاق می گوییم
وصلۀ لباس كهنه را یاماق ** پیرهن كلفت را قازاق می گوییم
هر وسیلۀ پرواز را اوچاق ** هر وثیقۀ ممنوع را قاچاق می گوییم
داس قوسی شكل را اگر اوراق ** قوس رنگین كمان را قوشاق می گوییم
برمسافت های دور اوزاق ** دورتر اگر باشد ایراق می گوییم
عضو پایۀ بدن را آیاق ** عضو توی بدن را دالاق می گوییم
گلاب به رویت تهوع را قوساق** هرچه ممنوع شود اگر یاساق می گوییم
اندكی قبل را بیر آز اؤنجه ** قبل تر را ولی بایاق می گوییم

  • [ ]