جلال آل احمد (... كوچكترین موفقیتی در از بین بردن زبان تركی نداشته ایم)

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


قرن 14 هجری به بعد حكومت تهران برای یكدست كردن زبان مردم در سراسر مملكت نه تنها كوشا بود د (مگر مختصری در حوزه شرعیات و مسائل مذهبی كه هنوز تنها حوزه ای است كه به كاربردن زبان تركی در آن ممنوع نیست) اشاره می كنم به روضه خوانی ها و نوحه های تركی و به كتاب هایی بی شمار آن. اما از طرفی به علت اعمال سیاست وحدت ملی حكومت های پس از مشروطه و از طرف دیگر به علت جذبه آزادی زبان های اقلیت كه انقلاب اكتبر روسیه به رسمیت شناخت و حكومت كودتا كه اولین شناسنده حكومت لنین بود آن را درك كرده بود و ناچار نسبت به تركی باید سخت تر می گرفت. اكنون چهل و چند سالی است كه تمام كوشش های حكومت های ایران نه تنها بر محدود كردن، كه بر محو كردن زبان تركی است. آن را آذری نامیدند، زبان تحمیلی نامیدند، اسم شهرها و محله های آذربایجان را عوض كردند، اما هنوز كه هنوز است كوچكترین موفقیتی در از بین بردن زبان تركی نداشته ایم .

جلال آل احمد كتاب
ازكتاب: «در خدمت و خیانت روشنفكران»، انتشارات رواق- چاپ سوم .
فصل پنجم: روشنفكر ایرانی كجاست؟

  • [ ]