قواعد مربوط به صامتها و ریشه بعضی از كلمات فارسی كه از توركی گرفته شده اند.

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

ریشه بعضی از كلمات فارسی كه از توركی گرفته شده اند.
اوخوماق= خواندن
او + خو + ماق = خو + ان + دن
ماق و دن علامت مصدر است و كلمه خو از كلمه اوخوماق توركی اخذ شده و به آن خاطر خواندن و خوندن نوشته میشود.

یوخو = خواب
یو + خو = خو + آب . خو + و > خوو = خواب مثل اوو = آب

دیرناق = ناخن
دیر + ناخ > ناخ + ن > ناخن
چیم و چیمله مك = چیم + ن > چیمن > چمن

قایماق = خامه
قایماق> قایما> خایما> خاما > خامه
و غیره

  • [ ]