نامهایی تركی برای دختران _ قیز آدلاری

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدنABA 1 آبا مادر

ADAY 2 آدای نامزد ، كاندید

AZƏR 3 آذر آتش

AŞQIN 4 آشقین عبوركننده ، رد شونده

AĞBATAN 5 آغ باتان سفید رو،نام قدیم ھمدان

AĞBƏNIZ 6 آغ بنیز سفید رو ، دارای صورت روشن

AĞBUXAQ 7 آغ بوخاق گردن بلورین

AĞSU 8 آغ سو سفید وش ، نورانی ، زیبا

ALAGÖZ 9 آلا گوز شھلا

ALTINAY 10 آلتینای ماه طلائی

ALMAZ 11 آلماز دافع ، رد كننده

ALYANAQ 12 آلیاناق سرخ گونه ، دارای لب ھای سرخ

ANADOLU 13 آنا دولو دارای ریشه اصلی ، مملو از مادر

AYULDOZ 14 آی اولدوز ماه و ستاره ، ستاره زیبا

AYIŞIQ 15 آی ایشیق نور ماه ، پرتو ماه

AYÜZ 16 آیوز ماه رخ

AYPARA 17 آیپارا پاره ماه ، مھپاره

AYTAY 18 آیتای عین ماه ، ماه وش، لنگه ماه

AYTƏQ 19 آیتك ماھوار،زیبا

AYTƏKIN 20 آی تكین مثل ماه،تمثیل كننده ماه

AYDA 21 آیدا در وجود ماه ، ماه صفت

AYTƏN 22 آیتن نزد ماه،در وجود ماه

AYÇIN 23 آیچین برای ماه،مثل ماه

AYSAN 24 آیسان مثل ماه،دارای گذشته درخشان

AYSU 25 آیسو شبیه ماه،نور ماه

AYSEL 26 آی سئل سیل ماه،سیل زلال و شفاف

AYŞƏN 27 آیشن ماه خندان، ماه شاد

AYFƏR 28 آیفر ماه صفت، با شكوه

AYGÜL 29 آی گول گل سفید،گل خوشبختی

AYLA 30 آیلا ھاله ماه

AYLAR 31 آیلار خوبرویان، زیباھا، ماه ھا

AYLI 32 آیلی ماه وش،ماه صفت،ماھرخ

AYLISEL 33 آیلی سئل سیل دارای ماه، سیل زلال

AYLIN 34 آیلین ھاله اطراف ماه

AYMAN 35 آیمان تمثیل كننده ماه،مثل ماه

AYNAR 36 آینار انار سفید،انار زیبا

AYNUR 37 آینور نور ماه، دارای انوار ماه

AYSOY 38 آیسوی پاكنژاد

AYŞiN 39 آیشین ماه پاره

ELISTƏR 40 ائل ایستر محبوبه خلق

ELBƏZƏR 41 ائل بزر زینت دھنده خلق،مردم آرا

ELÇIÇƏK 42 ائل چیچك گل مردم

ELQIZ 43 ائلقیز دختر مردم،محبوبه خلق

ELMIRA 44 ائلمیرا نمایانگر مردم،تمثیل كننده ملت

ELNUR 45 ائلنور نور مردم،چراغ مردم،راھنمای مردم

ELNAZ 46 ائلناز محبوب مردم،عشق مردم

ƏRTEL 47 ارتئل اسم خاص

ƏRDOĞAN 48 اردوغان قھرمان زا،قھرمان پرور

ƏRSOY 49 ارسوی قھرمان نژاد

ƏRKNAZ 50 اركناز ناز آزادی

ƏRGÜN 51 ارگون قھرمان روز،ھمیشه قھرمان

ƏSIN 52 اسین نسیم،باد ملایم سحری

IPƏK 53 ایپك ابریشم،حریر

IZINAZ 54 ایزیناز خوش اثر،دااری رد خوشایند

ILAY 55 ایلای ماه و سال

INCƏBEL 56 اینجه بئل كمر باریك

INCƏTEL 57 اینجه تئل دارای موھای ظریف

INCƏGÜL 58 اینجه گول گل ظریف،گل نازك

INCI 59 اینجی مروارید،صدف

INCIQIZ 60 اینجی قیز دختر زیبا،دختر مثل مروارید

INCIGÜZ 61 اینجی دارای چشمان مثل مروارید،چشم براق

ODEL 62 اودئل خلق آتش

ODSAN 63 اودسان آتشین

ODMAN 64 اودمان آتشپاره،نشانگر آتش

ORMAN 65 اورمان جنگل

OLMAZ 66 اولماز بی ھمتا،نشدنی،غیر ممكن

ÖZGÜR 67 اؤزگور مستقل

ÖZLƏM 68 اؤزلم حسرت

ULDUZ 69 اولدوز ستاره

ÜZGÜN 70 اوزگون متاسف،غمگین

ÜSTÜN 71 اوستون برتر،والا

ÜLKƏR 72 اولكر ستاره سحری

BALSAN 73 بالسان مثل عثل،شیرین

BALLI 74 باللی شیرین،مثل عسل

BURÇIN 75 بورچین غزال

BURLA 76 بورلا بلند قامت،دارای گسوان بلند

BIRCƏ 77 بیرجه یگانه

BILGIN 78 بیلگین دانا و دانشمند

COŞAR 79 جوشار جوشان،شور انگیز

ÇAĞLAR 80 چاغلار متلاتم

ÇILĞIN 81 چیلغین عاشق،واله،مجنون

ÇIÇƏK 82 چیچك شكوفه،گل

DALĞA 83 دالغا موج

DAMLA 84 داملا قطره

DURNA 85 دورنا درنا

DUYĞU 86 دویغو احساس

DURU 87 دورو صاف ،بی آلایش،شفاف

DILĞƏM 88 دیلغم نام آھنگ

DILƏR 89 دیلر آرزومند و دارای آرمان

DƏNIZ 90 دنیز دریا

FIDAN 91 فیدان شكوفه،غنچه

GURSEL 92 گور سئل سیل خروشان

GÜLAY 93 گول آی ماه خوشگل،ماه زیبا

  • [ ]