نامهایی تركی برای پسران _ اوغلان آدلاری

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

OĞLAN ADLARİ- ABI - 1 آبی………………………… برادر بزرگ

ABITƏN- 2 – آبیتن برادروار،عین برادر

- ATA - 3 آتا............................................ پدر،بزرگ،سرپرست

- ATABƏy - 4 آتابی مربی،معلم،اتابك

- ATAXAN - 5 آتاخان……………………………… خان بزرگ،خان پدر

- ATAMAN- 6 آتامان تمثیل كننده ی پدر،پدرانه

- ATILLA- 7 آتیللا.......................................،آتیلا چابك سوار،تیزپا

- ATIŞ - 8 آتیش------------------------------------ پرتاب،شلیك

- ATIŞMAZ- 9 آتیشماز.................................. صلح دوست،بی طرف

- AXAR - 10 آخار---------------------------------- جاری،روان،جھت دار

- ADAY- 11 آدای………………………………………… نامزد،كاندید

- AZƏR- 12 آذر------------------------------------- آتش

ARAZ- 13 - آراز………………………………………… آراز.،قھرمان منصوب به طایفه آس

ARAL- 14 –آرال------------------------------------- متوسط،نام كوه

ARAMAN- 15 آرامان ........................................سنبل پاكی

-ARAN- 16 آران------------------------------------- دشت نسبتا گرم و صاف

ARTAN- 17 –آرتان………………………………………. پر بركت،افزاینده

-ARSALAN- 18 آرسالان------------------------------ شیر،مرد افكن

-ARĞIN- 19 آرغین........................................... پاك شده،منزه

- ARMAN 20 آرمان----------------------------------- قابل جستجو

- AŞQIN 21 آشقین……………………………………... آشقین،متلاطم،رد شونده،برتر

- AĞBƏY 22 آغ بی---------------------------------- سفید بیك،مرد رو سفید

- ALAY 23 آلای ..............................................دسته،گروه

- ALP 24 آلپ ------------------------------- -------- قوی،جسور،نام كوه

ALPASLAN 25 - آلپ آسلان…………………………. شیر قوی،شیر جسور

ALPAY 26 - آلپای----------------------------------- تمثیل كننده دلیری و زیبایی

-ALPƏR 27 آلپر…………………………………………… قھرمان جسور،دلاور،سلحشور

- ALTAY 28 آلتای------------------------------------- نام سلسله جبال

- ALXAN 29 آلخان .......................................... خان سرخ،اسم خاص

- ALQIŞ 30 آلقیش----------------------------------- تشویق،پیشواز

ALOV 31 - آلوو……………………………………………. آتش،شعله

-ALIŞAN 32 آلیشان -------------------------------- آتشگیرنده،انسگیرنده

- AVCI 33 آوجی………………………………………….. شكارچی،صیاد

AYBƏK 34 - آیبك------------------------------------ سفیدرو،ماه رو

AYTAY 35 - آیتای ...........................................مثل ماه،ماه وش

AYÇIN 36 - آیچین------------------------------------ برای ماه،چین ماه

AYDIN 37 - آیدین…………………………………………. روشن،پاك

AYDƏMIR 38 - آی دمیر----------------------------- پلاتین،فلز درخشان

AYŞIN 39 - آیشین ………………………………………. ماھرو،نقره فام

AYMAN 40 -آیمان------------------------------------ ماه وش،تمثیل كننده ماه

AYIQ 41 –آییق ………………………………………… بیدار،دوراندیش،ھشیار

-AYSOY 42 آیسوی----------------------------------- پاكنژاد

-ATROPAT 43 آتروپات………………………………….. اسم خاص

- ARDA 44 آردا ---------------------------------------یادگار

- AYTAN 45 آیتان ...........................................ماه صفت

- AYDOĞAN 46 آی دوغان --------------------------شاھین زیبا

-ANAC 47 آناج ..................................................مجرب،با تجربه

- EDİL 48 ائدیل----------------------------------------- آسان،قابل حل

- ELOĞLU 49 ائل اوغلو…………………………………… فرزند خلق،مردمی

- ELBAN 50 ائل بان ------------------------------------صدای مردم

- ELBƏY 51 ائل بی……………………………………….. سرپرست مردم،بزرگ قوم

ELTƏN 52 - ائل تن------------------------------------ پاره تن مردم

ELCAN 53 - ائل جان……………………………………… جان مردم

ELCƏBİR 54 - ائلجه بیر------------------------------ دانا،دانشمند

-ELÇİ 55 ائلچی .............................................. سفیر،نماینده

- ELÇİN 56 ائلچین------------------------------------ برای مردم، بخاطر مردم

- ELXAN 57 ائلخان………………………………………… رھبر مردم

ELDAŞ 58 - ائل داش -------------------------------ھم ملیت،ھم نژاد

ELDƏTƏK 59 ائلده تك………………………………….. بی تا،بی مثل،دردانه خلق

EIDƏNİZ 60 - ائل دنیز --------------------------------دریای خلق

ELSƏS 61 -ائل سس ........................................صدای مردم

ELSEVƏR 62 -ائل سئور------------------------------ مردم دوست،ملی

-EISEVƏN 63 ائل سئون .....................................دوستدار مردم

- ELŞƏN 64 ائل شن---------------------------------- شادی مردم،مردم شاد

- EMİL 65 ائمیل ................................................ساكت،آرام،بی آزار

- ELMAN 66 ائل مان -----------------------------------تمثیل كننده مردم

ELYANAR 67 - ائل یانار .....................................مردم روشن ضمیر،انسان دوست

ELYURD 68 - ائل یورد ---------------------------------سرزمین مردم،خانه مردم

-ƏRaN 70 ارن ………………………………………………. مرد غیور و سلحشور

- ƏROL 71 ارول ------------------------------------- قھرمان باش، انسان باش

- ƏRÜSTÜN 72 اروستون ................................... مرد برتر،والا مقام

- ƏRCAN 73 ارجان-------------------------------------- مردجانانه

- ƏRXAN 74 ارخان ....................................... خان سلحشور

- ƏRKIN 75 اركین--------------------------------------- آزاد،مستقل

- ƏFRASIYAB 76 افراسیاب……………………………. افراسیاب،اسم خاص

- ƏLDaMIR 77 الدمیر--------------------------------- آھن پنجه،قدرتمند

- ƏFŞIN 78 افشین……………………………………….. سردار،فرمانده

- ƏRSALAN 79 ارسلان ------------------------------مرد افكن،شكست ناپذیر

IŞIQ 80 - ایشیق…………………………………………….. نور ،روشنایی،افق

IGID 81 - ایگید ----------------------------------------- قھرمان،ساحشور

-ILDIRIM 82 ایلدیریم………………………………………… تندر،آذرخش

- ILQAR 83 ایلقار -------------------------------------- عھد وپیمان

- ILKIN 84 ایلكین…………………………………………… ائلین،نخستین

ILYAZ 85 - ایل یاز------------------------------------- بھار سال

IMRAH 86 - ایمراه .......................................... امیر،رئیس،فرمانده

INAL 87 - اینال --------------------------------------- باور كردنی،مورد باور

INANC 88 - اینانج .......................................... عقیده،ایمان،باور

OXTAY 89 - اوختای--------------------------------- تیرمانند،تیروش،تیزپا

ODALOV 90 - اودآلوو……………………………………. آتشپاره،شعله آتش

ODMAN 91 - اودمان---------------------------------------- مثل آتش،تمثیل كننده آتش

-ORHAN 92 اورھان ................................................................... مناسب،اوغورخان

- OĞUZ 93 اوغوز----------------------------------------------------------- اسم خاص

- OVÇU 94 اووچو…………………………………………………………………… شكارچی

- ÖTGÜN 95 اؤتگون-------------------------------------------------------- برتر،نافذ

- ÖZQAN 96 اؤزقان.................................................................... ھموطن

- ÖZGÜR 97 ازگور --------------------------------------------------------- مستقل،متكی به خود

UCAL 98 - اوجال …………………………………………………………………… سرافرازباش

AĞÜR 99 -اوغور------------------------------------------------------------ پیروز،موفق

ULDUZ 100 -اولدوز………………………………………………………………… ستاره

- ÜZAY 101 اوزای --------------------------------------------------------- روسفید،سفید بخت

- ÜSTÜN 102 اوستون ...............................................................برتر،غالب،پیروز

BABAXAN 103 - باباخان ------------------------------------------------- باباخان،خان بزرگ

BABƏK 104 -بابك ……………………………………………………………….. بابابی،خان خانان،بابك

BARİŞ 105 -باریش ------------------------------------------------------ صلح،دوستی

- BARİŞMAZ 106 باریشماز ........................................................سرسخت،محكم

- BAŞQAN 107 باشقان ------------------------------------------------- رئیس،صدر

-BAYAT 108 بایات ……………………………………………………………….. نام طایفه ای از توركان/ثروتمند

-BAYDAR 109 بایدار -----------------------------------------------------سر سلسله

BAYİNDİR 110 - باییندیر ……………………………………………………. نام یكی از قبایل توركان

BƏKTŞ 111 - بكداش---------------------------------------------------- عزیز/ارزشمند

BİLGİN 112 - بیلگین …………………………………………………………... دانا/دانشمند

-BULUD 113 بولود--------------------------------------------------------- ابر

- BORAN 114 بوران بوران ……………………………………………………….مه غلیظ

BOĞAC 115 - بوغاج ------------------------------------------------------قدرتمند/قوی

BATUR 116 - باتور ……………………………………………………………….. دلیر/جسور

CUMAY 117 - جومای----------------------------------------------------- غرق در ماه

COŞOR 118 - جوشور ………………………………………………………….. ھمیشه متلاطم

COÇĞUN 119 - جوشگون ----------------------------------------------- جوشان

ÇAPAR 120 - چاپار………………………………………………………………. پیك/فرستاده

ÇAPAY 121 -چاپای------------------------------------------------------ چابك/چاپگر

ÇALAR 122 - چالار……………………………………………………………… سوزان/شبیه/تیز

ÇOVĞUN 123 - چووغون------------------------------------------------ چدن/كولاك

ÇEVİK 124 - چئویك .................................................................چابك/زرنگ

ÇİRİK 125 - چیریك------------------------------------------------------ چابك/سرباز

ÇİLĞİN 126 - چیلغین .............................................................واله/عاشق/شیفته

DALĞİN 127 - دالغین ----------------------------------------------------متفكر/ژرف نگر

DƏMİRƏL 128 - دمیر ال ..........................................................پنجه آھنین/قوی

DUMAN 129 - دومان--------------------------------------------------------- مه

DUYĞUN 130 - دویغون………………………………………………………….. احساس كننده/فھیم

DOMROL 131 - دومرول--------------------------------------------------- اسم خاص

DİLƏK 132 - دیلك ....................................................................آرزو/آمال

DÖNÜŞ 133 -دونوش ------------------------------------------------------عطف

DÖNMƏZ 134 - دؤنمز……………………………………………………………. قاطع/برّان

FƏRXAN 135 -فرخان --------------------------------------------------- خان مقتدر/خان با فراست

CƏNCBƏY 136 - گنج بی ……………………………………………………. جوانمرد/جوان بزرگ منش

-GURSEL 137 گورسئل ------------------------------------------------ سیل خروشان

- GÜNAY 138 گونای ………………………………………………… ماه خورشید

  • [ ]