فلسفه نژاد موهوم آریایی و آریاگرایی

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

ایدئولوژی آریایی‌گرایی را نخستین‌بار فریدریش ماكس مولر كه یك لغت‌شناس بود تدوین كرد؛ وی در ۱٨۶۱ با قاطعیت حكم كرد كه هزاران سال قبل اجداد هندی‌ها، فارس‌ها، رومن‌ها، اسلاوها، سلت‌ها و جرمن‌ها در یك منطقه از آسیای مركزی زندگی می‌كرده‌اند. بعداً اجداد هندی‌ها و فارس‌ها بسوی جنوب و اجداد اقوام امروز اروپا بسوی غرب كوچیدند و به این ترتیب مفهومی به نام “قوم آریایی” درست شد؛ حال آنكه اسناد تاریخی وجود چنین جمعیتی را در جهان و ایران باستان انكار میكند و به ویژه اینكه هیچ رد و اثری از وجود چنین نژادی در ایران باستان نیست. روح این ایدئولوژی، همان اسطوره برگزیدگی و رسالت تاریخی قوم یهود است ولی به جای یهود، آریایی جایگزین شد.

مأموریت آریایی كه منجر به تأسیس حزب كمونیست در ایران شد

"نورالدین كیانوری" (آخرین رهبر حزب توده) و "تقی ارانی" (یكی از بیانگذاران حزب كمونیست در ایران) قبل از جنگ جهانی دوم در آلمان دانشجو بودند و هر دو طرفدار نازی. با دستور سازمان امنیت آلمان "تقی ارانی" و دوستانش در برلین نشریه ای بنام "ایرانشهر" منتشر میكردند و اولین بار "نژاد آریایی" در آن نشریه بكار می رود. و جالب است كه پس از سقوط برلین اسناد سازمان امنیت آلمان به دست روس ها می‌افتد و "ارانی" و "كیانوری" كه قرار بود، ایرانیان را آریاسازی نمایند اینبار با مأموریت جدید وارد ایران می‌شوند و حزب كمونیست را در ایران تاسیس و تبلیغ می‌كنند.

تكذیب نظریه آریایی

مكس مولر پس از عدم نتیجه‌گیری از این نظریات در هم و بر هم و متناقض كه هیچگونه سند تاریخی و علمی هم پشتیبان نظریه‌اش نبود، نظریه‌ی خود را تكذیب كرد و گفت كه مشتركات این زبان‌ها، دلیلی بر نژاد واحد سخن‌گویان آن نیست.

نظر پروفسور شاپور رواسانی درباره‌ی آریایی

در كتیبه بیستون، ترجمه فارسی ای كه در ایران پخش شد به نقل از داریوش آمده: "من از نژاد آریا هستم"!
پروفسور «شاپور رواسانی» استاد كرسی اقتصاد اجتماعی كشورهای در حال رشد در دانشگاه الدنبورگ آلمان و محقق و مدرس این دانشگاه در این باره گفته است: "من با چند نفر از همكاران در اروپا كه به خط میخی آشنایی دارند مكاتبه كردم و از آنها پرسیدم كه به نظر شما معنی این كلمه چیست؟ آنها به من پاسخ دادند كه این كلمه حداكثر به معنی طایفه و خاندان است و به هیچ وجه معنی نژاد از آن استنباط نمی شود. حال شما ملاحظه كنید این دو چقدر با یكدیگر متفاوتند كه سلطانی بگوید من از فلان طایفه ام یا بگوید من از فلان نژادم. ملاحظه می كنید كه ترجمه های ما تا چه حد در جهت اغراض سیاسی به غلط دست برده شده اند."

نظر رضا غیاث‌آبادی درباره‌ی آریایی

دكتر رضا مرادی غیاث‌آبادی پژوهشگر مسائل فرهنگی ایران باستان درباره نژاد آریایی می گوید: "بنوبه خودم، اگر كسی از من بپرسد كه این آریایی آیا تعریفش چیست، چه ویژگی دارد، ظاهرش به چه شكل، و از چه فرهنگی برخوردار است، پاسخی ندارم." او همچون لئون پولیاكوف معتقد است كه آریایی مفهومی سرزمینی و فرهنگی داشته‌است اما نژاد آریایی اصطلاح و مفهومی است كه بدون آنكه ایرانیان یا هندیان در ساخت آن نقشی داشته باشند، در اروپا و در ۱۵۰ سال گذشته وضع شد و به نام آن انسان را و از جمله ایرانیان و هندیان را به زنجیر كشیدند و قربانی كردند. این نامی است كه بارها در تركیب و همزیستی با فاشیسم و نازیسم موجبات رنج انسان و كشتار دسته‌جمعی نوع بشر در هر چهار قاره جهان را به همراه داشته‌است.

  • [ ]