مصدر (تركی) ماق-مك - آنا دیلی

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

مصدر كلمه ای است كه از دو قسمت تشكیل شده است
بخش اول آن ریشه فعل و بخش دوم پسوند مصدری است mək و maq
انتخاب پسوند مصدری بر اساس قوانین آهنگ كه قبلا نیز توضیح داده ایم انجام میشود
یعنی اگر حرف صدا دار ماقبل آخر فعل از نوع o u a ı باشد پسوندmaq ماق
و اگر از نوع ö ü a e i ə با
شد پسوند mək مَك انتخاب میشود
almaq =خریدن
olmaq= شدن
qaçmaq فرار كردن
durmaq= بلند شدن
inanmaq = باور كردن

gəlmək = آمدن
içmək = نوشیدن
üşümək = احساس سرما كردن
getmək = رفتن
yemək = خوردن
öpmək= بوسیدن

  • [ ]