اسب at (تركی)

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

اسب ابلق: گه ین آت
اسب اصیل: جنیس آت cins atlar
اسب باری (باركش): انك، یابی، یوك آتی ənk yabı yük atı
اسب به رنگ زرد و روشن: قولا qula
اسب بور: آل آت al at - sarışın
اسب پروار: كوهلن آت köhlən at
اسب رام نشده: قارا یهر، قولان، داش تولك qara yəhər - qulan- daş tulk
اسب آبی: دنیز آیغیری، دنیز آتی dəniz ayğırı- dəniz atı

اسب سرخ موی: كهر، كورن آت kəhər- kurn at
اسب گاوی: قوشقو qoşqu
اسب ماده: قولون لو qulunlu
اسب مسابقه: جیدیر آتی cidir atı
اسب نر: آیغیر ayğr
اسب یدك: كوتل
كره اسب: دایچا، قولون- dayça qulun

  • [ ]