یکپارچگی ایران به نفع کیست؟؟؟

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن

عده ای میگویند که یکپارچگی کشور به نفع همه است ؛ چرا الان که کشور یکپارچه است به نفع همه نیست ؟؟؟ !!!
باید بدانیم که همه همیشه همه نیست بلکه فردی یا گروهی یا قومی است که خود را همه میداند.
در کشور ایران فاشیست ها خود را همه میدانند و از همه حقوق همه استفاده میکنند. زبانشان را علاوه بر آنکه خود میاموزند به دیگران نیز تحمیل کرده انداند و علاوه بر آن دیگر ملتها را از آموزش به زبان مادری خود محروم کرده اند.

زبان مادری فقط یک نمونه است ؛ شما میتوانید ظلمهای فاشیزم و شونیزم را در همه زمینه های اقتصادی ؛ فرهنگی و رسانه ای ؛ و دیگر زمینه ها مشاهده کنید. مثلا در زمینه اقتصادی تمام صنایع سنگین و مادر در شهرهای کویری فارس نشین ایجاد میشود و مواد خام و مواد معدنی آزربایجان برای آبادانی و ثروتمند شدن فارسهای فاشیست غارت میشوند در حالیکه جوانان آزربایجان به خاطر کار مجبور به کوچ به مناطق فارس نشین میشوند و شهرها و روستاهای آزربایجان به فقر و فلاکت کشیده شده اند.
بله؛ پس باید بذانیم که یکپارچگی کشوری به نام ایران به نفع همه نیست بلکه فقط به نفعع فاشیست است که خود را همه مینامند و دیگران را هیچ در نظر میگیرند.

مرحوم سید جعفر پیشه وری رهبر حکومت ملی آزربایجان :
« آزربایجان ترجیح میدهد به جای اینکه با بقیه ایران به شکل هندوستان مستعمره باشد ؛ برای خود سرزمین ایرلند آزادی باشد »


سون-Son- (پایان)


  • [ ]