گوشه ای از مفاخر زنجان (آزربایجان)

یازار : مجید زنگانلی (Məcid Zənganli)

+0 به‌یه‌ن - پسندیدن


این رو درباره الغ بیگ اضافه میکنم :

دانشمندی است که پادشاه دوره تیموری بوده است و دولتشاه سمرقندی او را ارزشمند ترین پادشاه تاریخ میداند

حافظ قرآن بوده

در روسیه و ترکیه و ازبکستان و جمهوری آزربایجان تمبر و مجسمه دارد

نامش در کره ماه در کنار بزرگترین دانشمندان نجوم ثبت شده است

زاویه sin را به کمک استادش قاضیزاده رومی محاسبه کرده و تقریبی دقیق به دست آورده است
یک پنجم وقت خود را صرف سیاست میکرده و بقیه وقتش را صرف مطالعه و تدریس در دانشگاه خود میکرده است

واقعا جای مجسمه او در ایران خالی نیست؟!؟!

  • [ ]